Back to staff table

Ioulia Tzouvadaki

Ioulia Tzouvadaki
Prof. Dr. Ioulia Tzouvadaki
CMST
Affiliated with IMEC vzw
CMST
Technologiepark - Zwijnaarde 126
B-9052 Gent, Belgium
tel : +32-9-264.53.59
fax : +32-9-264.35.94
e-mail: Ioulia.Tzouvadaki@UGent.be